Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku

Z historii szkoły


W roku 2006 obchodzimy dziesięciolecie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku. Historia naszej szkoły rozpoczyna się na kilka lat przed jej uroczystym otwarciem i oddaniem do użytku we wrześniu 1996 roku.

 

Idea budowy szkoły na osiedlu pojawiła się już w połowie lat osiemdziesiątych wśród społeczeństwa Letniska. Czynnikiem organizacyjnym i mobilizującym społeczność lokalną były działania pana inżyniera Władysława Spalonego, który wystąpił z tą sprawą na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska oraz ówczesnego Inspektora Oświaty i Wy-chowania, a obecnie dyrektora szkoły pana Stanisława Szwajkowskiego, który widział potrzebę budowy nowej placówki oświatowej. Dzieci z osiedla uczęszczały do szkoły podstawowej w Pobiedziskach, oddalonej o 3 km i mocno już przepełnionej. Osiedle Letnisko Leśne rozwijało się bardzo dynamicznie, przybywało dzieci. Z tymi sugestiami zgodziły się również władze Miasta i Gminy Pobiedziska. W związku z tym, iż było poparcie ze strony władz, 16 listopada 1984 roku zawiązano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Początkowo Kuratorium nie było przychylne temu pomysłowi, ale wyrażało zgodę na budowę przedszkola. Powołano wówczas, 20 sierpnia 1985 roku, Społeczny Komitet Budowy Przedszkola w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole. To nie zadawalało społeczności lokalnej, gdyż osiedle rozwijało się i należało uwzględnić przewidywania demograficzne, a te wskazywały, iż w szkole podstawowej mogłoby uczyć się około 120 dzieci.

 

W kwietniu 1986 roku ponownie wystąpiono do Kuratorium o zaopiniowanie projektu budowy 3 oddziałowej szkoły podstawowej i przedszkola. Pan inżynier Spalony opracował plan techniczny budynku dla szkoły z klasami I-IV, z przedszkolem, kuchnią, świetlicą i biblioteką środowiskową. Plany zakładały możliwość rozbudowy szkoły o dalsze klasy szkoły podstawowej do klasy VIII włącznie.
Pozytywna decyzja władz wojewódzkich z dnia 13 stycznia 1989r. spowodowała, że latem rozpoczęto roboty budowlane, uzbrojono teren. Po wybudowaniu fundamentów w następnym roku, w wyniku przemian ustrojowych i zmiany władz, nastąpiło zatrzymanie prac budowlanych .

 

Nowe władze z burmistrzem K. Wojdanowiczem, radni, Komitet Budowy Szkoły ze społecznością lokalną, zaczęli ponownie myśleć o finalizacji projektu. Większość środków pieniężnych pochodziłaby z Kuratorium, które wsparłoby budowę, jeśli byłaby to szkoła średnia. Z tymi sugestiami zgadzał się również burmistrz K. Wojdanowicz. Pan inżynier Spalony przerobił plany budynku. Drugi etap budowy rozpoczął się wmurowaniem kamienia węgielnego na istniejących już fundamentach. Uroczystość odbyła się dnia 12 września 1990 roku.

 

W 1991r. wstrzymano budowę przedszkola i zaadap-towano na liceum ekonomiczne oraz czteroklasową szkołę podstawową pod nazwą Zespół Szkół Pobiedziska Letnisko. Projekt adaptacji opracowano w okresie 1992/1993 roku, budowę wznowiono w 1995r. Wykonawcą był GNIEZ INTER BUD, prace ukończono w sierpniu 1996r. Zdecydowano, że będzie to szkoła średnia zawodowa - liceum ekonomiczne. Ówczesne władze nie mogły pominąć dążeń społeczności lokalnej, by mogły uczyć się w tej szkole również i dzieci młodsze. Władze wyraziły zgodę na utworzenie klas I-IV szkoły podstawowej.

 

Uroczyste otwarcie szkoły i nowego roku szkolnego 1996/1997 dla klas pierwszych liceum ekonomicznego, szkoły podstawowej klas I-IV i klasy wychowania przedszkolnego nastąpiło 2 września 1996 roku. Powstała szkoła środowiskowa dla dzieci młodszych z osiedla i młodzieży szkoły średniej ze środowiska gminy.
Pierwszym dyrektorem z konkursu od września 1996 do marca 1998r. był pan Zbigniew Najda. Od 19 marca 1998r. dyrektorem szkoły został pan Stanisław Szwajkowski. Obowiązki wicedyrektora powierzono pani Wiesławie Smalarz. Szkoła rozwijała się. W następnych latach w wyniku reformy oświaty utworzono pełną szkołę podstawową od klasy I do VI. W kwietniu 2000r. oddano do użytku dwufunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni. W maju 2000r. odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Konstytucji 3 Maja. Idea nadania szkole tegoż imienia pochodzi z okresu przygotowań do uroczystych obchodów 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji, kiedy zamierzano wybudować z tej okazji pomnik. Wówczas Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pobiedziska, pan Stanisław Szwajkowski zasugerował, by tym pomnikiem była szkoła nosząca to zaszczytne imię. Uroczystość nadania szkole imienia Konstytucji 3 Maja, uświetniona obecnością znakomitych gości, miała miejsce w 2002 roku w rocznicę jej uchwalenia.

 

Pod koniec września 2002 roku, przy udziale władz lokalnych z burmistrzem Leszkiem Puchalskim, wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnej sali sportowej. Pod koniec tego samego roku następny burmistrz Michał Podsada zdecydował o dobudowaniu pomieszczeń klasowych dla powstałego w szkole gimnazjum. Uroczystość otwarcia nowego obiektu miała miejsce już rok później, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2003/2004.
W wyniku zmian w systemie oświaty szkoła zmieniła również profil kształcenia. W roku szkolnym 2002/2003 powstało trzyletnie liceum profilowane a w roku następnym utworzono liceum ogólnokształcące. Ostatnie klasy pięcioletniego liceum ekonomicznego opuściły mury szkoły w czerwcu 2005r., po zdaniu egzaminu dojrzałości na dotychczasowych zasadach. W maju 2005r. maturę po raz pierwszy zdawali już na nowych zasadach również uczniowie liceum profilowanego.

 

Obecnie w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku uczą się dzieci i młodzież na wszyst-kich etapach kształcenia: od wychowania przedszkolnego, poprzez sześcioklasową szkołę podstawową i gimnazjum do liceum.

 

Ilość wyświetleń: 4414
Realizacja: Superszkolna.pl